KRZYSZTOF TURZAŃSKI
SŁAWA UMIŃSKA-KAJDAN

Krzysztof Turzański Sława Umińska-Duraj

2011-03-31

Projekt uchwały

 

Projekt
druk nr ….
Uchwała Nr …….
Rady Miasta Piekary Śląskie
z dnia ……. stycznia 2011 r.

 

w sprawie stanowiska Rady Miasta Piekary Śląskie wobec projektu rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie autostrad płatnych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2001r Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Miasta Piekary Śląskie

uchwala:

§ 1

Wyrazić negatywne stanowisko wobec projektu rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie autostrad płatnych w zakresie wyłączenia odcinka autostrady A1 Bytom – Piekary Śląskie ze zwolnienia z poboru opłat.

§ 2

Zaapelować do Ministra Infrastruktury o ponowną analizę zasadności wyłączenia odcinka autostrady A1 Bytom – Piekary Śląskie ze zwolnienia z poboru opłat od węzła Sośnice do węzła Piekary, a docelowo do węzła Pyrzowice.

§ 3

Treść apelu do Ministra Infrastruktury stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, a jej treść wraz z uzasadnieniem zostanie niezwłocznie przesłana do Ministra Infrastruktury.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Piekary Śląskie

 

Uzasadnienie

 

Wyłączenie odcinka autostrady A1 Bytom – Piekary Śląskie ze zwolnienia z poboru opłat jest sprzeczne z założeniami przebiegu i użytkowania autostrady A1 w Aglomeracji Górnośląskiej oraz z oczekiwaniami mieszkańców Piekar Śląskich jako miasta na prawach powiatu, położonego w centrum Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego i będącego członkiem Górnośląskiego Związku Metropolitalnego.

   Kilkuset mieszkańców Piekar Śląskich podpisało sprzeciw wobec planu Ministerstwa Infrastruktury zakładającego utrzymanie opłaty za przejazd odcinkiem autostrady A1 przebiegającej przez nasze miasto. Zebrane podpisy mieszkańców, w sprawie zwolnienia z opłat za przejazdy odcinkami autostrad A1 i A4 w obrębie GZM, Prezydent Miasta wraz ze stanowiskiem własnym i prezydentów pozostałych miast Górnośląskiego Związku Metropolitalnego przesłał w październiku 2010 roku na ręce Ministra Infrastruktury.

   Negatywny stosunek wobec planów Ministra Infrastruktury wyrażany jest również przez mieszkańców w dyskusjach na forach internetowych i w mediach. Odpowiadając więc na oczekiwania mieszkańców Piekar Śląskich i stojąc na stanowisku, że proponowane rozwiązania w zakresie odpłatności za odcinek autostrady A1 Bytom – Piekary Śląskie – Pyrzowice będą miały negatywny wpływ na dalsze funkcjonowanie i rozwój miasta Piekary Śląskie Rada Miasta apeluje do Ministra Infrastruktury o ponowną analizę zasadności wyłączenia odcinka autostrady A1 Bytom – Piekary Śląskie ze zwolnienia z poboru opłat od węzła Sośnice do węzła Piekary, a docelowo do węzła Pyrzowice.

 

Załącznik do Uchwały Nr ….. Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia ……. stycznia 2011 r.

Apel do Ministra Infrastruktury

Zgodnie z podjętą w dniu……… Uchwałą Nr….. Rady Miasta Piekary Śląskie apelujemy do Ministra Infrastruktury o ponowną analizę zasadności wyłączenia odcinka autostrady A1 Bytom – Piekary Śląskie ze zwolnienia z poboru opłat od węzła Sośnice do węzła Piekary, a docelowo do węzła Pyrzowice i uwzględniając poniższe uzasadnienie zwracamy się jako Rada Miasta w imieniu mieszkańców Piekar Śląskich jak i pozostałej części Aglomeracji Górnośląskiej o zapis w rozporządzeniu w sprawie płatnych autostrad umożliwiający bezpłatny przejazd odcinkiem autostrady A1 Bytom – Piekary Śląskie – Pyrzowice.

 

Wyłączenie odcinka autostrady A1 Bytom – Piekary Śląskie ze zwolnienia z poboru opłat jest sprzeczne z założeniami przebiegu i użytkowania autostrady A1 w Aglomeracji Górnośląskiej na co zwraca uwagę również były Minister Transportu Jerzy Polaczek (w oświadczeniu z dnia 10.01.2011) przygotowujący do budowy odcinki autostrady A1 w województwie śląskim.

Zmiana wcześniejszych założeń będzie więc sprzeczna z przygotowanymi rozwiązaniami infrastruktury drogowej w Aglomeracji Górnośląskiej. Należy odnotować, że Piekary Śląskie jako miasto na prawach powiatu, położone jest w centrum Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, ponadto jest członkiem Górnośląskiego Związku Metropolitalnego oraz Związku Miast Polskich, liczba ludności wynosi 58,5 tys. Liczba pojazdów samochodowych to 445 na 1000 ludności (dane GUS z roku 2010).

Piekary Śląskie są ośrodkiem o charakterze przemysłowo-handlowym oraz jednym z głównych w Polsce ośrodków kultu maryjnego. Na zapewnienie dalszego rozwoju miasta oraz nieskrępowanej dostępności dla szeroko pojętych turystów niewątpliwie wpływ ma przebieg autostrady A1 oraz kwestia zwolnienia z opłat na wymienionym wyżej odcinku autostrady.

Kluczową kwestią pozostaje również fakt, że transport samochodowy jest dominującą formą przemieszczania się do pracy na Śląsku – 60% pracowników śląskich porusza się samochodem a im dalej miejsce pracy od miejsca zamieszkania, tym ważniejsza staje się możliwość korzystania z samochodu. (dane na podstawie raportu z badania: „Wspieranie aktywności zawodowej poprzez zarządzanie zjawiskiem migracji – analiza w woj. Śląskim” Millward Brown SMG/KRC 2009-2010). Tak więc dla usprawnienia dojazdów na większe odległości ważne jest rozładowanie korków; dbałość o stan dróg i zapewnienie odpowiedniej ich przepustowości. Pobór opłat i postój pojazdów przy bramkach ograniczy przepustowość a przecież niezwykle ważną pozostaje również kwestia środowiskowa związana ze zwiększeniem hałasu i odprowadzanych zanieczyszczeń do powietrza w centrum miast.

Koszty dojazdów do pracy samochodem są dużo większe niż komunikacją publiczną, a zwiększenie ilości płatnych odcinków autostrady A 1 te koszty podniesie, również dla mieszkańców Piekar Śląskich. Istnieje ponadto zagrożenie, że duża część samochodów ciężarowych, chcąc ominąć odcinki płatne, będzie wcześniej zjeżdżać z autostrad i poruszać się drogami lokalnymi.

Wspieranie mobilności mieszkańców Piekar Śląskich wiązać się może z możliwością lepszego wykorzystania zasobów ludzkich w skali całego województwa a jak wynika z badań akceptowalny przez mieszkańców śląska czas dojazdu do pracy to zwykle 45 minut. Taki czas dojazdów zapewnić może właśnie możliwość korzystania z omawianego bezpłatnego odcinka autostrady.

Zwolnienie z opłat za przejazd odcinkiem autostrady A1 Bytom – Piekary Śląskie i docelowo Pyrzowice przyczyni się również do rozwoju Międzynarodowego Portu Lotniczego Pyrzowice.

Niniejsze stanowisko Rady Miasta jest również odpowiedzią wobec dyskusji trwających na regionalnych forach internetowych i w mediach. Wśród pojawiających się tam argumentów, wymieniana jest m.in. polityka samorządów, które od lat kształtują regionalny układ komunikacyjny oparty o założenie, że jego kręgosłupami – prócz powstającej Drogowej Trasy Średnicowej – będą dwie krzyżujące się bezpłatne autostrady: A4 i A1. Kilkaset mieszkańców Piekar Śląskich podpisało sprzeciw wobec planu Ministerstwa Infrastruktury zakładającego utrzymanie opłaty za przejazd odcinkiem autostrady A1 przebiegającej przez nasze miasto. Zebrane podpisy mieszkańców, w sprawie zwolnienia z opłat za przejazdy odcinkami autostrad A1 i A4 w obrębie GZM, Prezydent Miasta wraz ze stanowiskiem własnym i prezydentów pozostałych miast Górnośląskiego Związku Metropolitalnego przesłał w październiku 2010 roku na ręce Ministra Infrastruktury.

   Wyrażamy nadzieję, że przyjęte rozwiązania w zakresie odpłatności za przejazd poszczególnych odcinków autostrady A1 będą zgodne z oczekiwaniami mieszkańców Piekar Śląskich.

← Powrót

Komentarze0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments